Portfolio

הפנסיה שלכם בסכנה

הצעת האוצר להפסיק מיד את תמיכת המדינה בקרנות הפנסיה באמצעות אגרות חוב מיוחדות תגרור את המערך הפנסיוני למערבולות מסוכנות. אם החוק יעבור כלשונו, עלולים החוסכים להיפגע קשות בעת משבר. וגם: מהי החלופה שמציע בנק ישראל

24.09.2021הפנסיות שלכם בסכנה

24.09.2021