ניוזלטר

ניוזלטר מס’ 2 – 16.05.2016

חוות דעת של פרופ’ אשר בלס הביאה לדחיית תובענה
ייצוגית ולכך שהצד שכנגד ויתר על חוות דעתו

שופטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי, דניה קרת-מאיר, דחתה ביום 2 לפברואר 2016 את הבקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה נגד שני בעלי המניות בחברת אמבלייז, נפתלי שני ופורטיסימו ניהול הון, שיוצגו על ידי עורכי הדין אלירם בקל ובועז בן צור ועל ידי עו”ד יורי נחושתן.
 

התובע הייצוגי טען לקיפוח שנגרם בשל פרמיה “עודפת” ששולמה לשני ולפורטיסימו. טענתו התבססה על חוות דעת כלכלית בה נטען כי המחיר ששולם משקף פרמיית שליטה של כ-63 אחוזים ביחס לשווי השוק של המניה, לעומת פרמיית שליטה מקובלת של כ-25-15 אחוזים.

שני ופורטיסימו טענו, בהסתמך על חוות הדעת הכלכלית שהוכנה על ידי חברת ERCG בראשות פרופ’ אשר בלס, כי שווי השוק של אמבלייז אינו משקף את השווי ההוגן שלה, בין היתר מאחר שסחירות המניה הייתה נמוכה מאוד. כדי למדוד את היקף הסחירות במניה, חישבו כלכלני ERCG את מהירות המחזור שלה ומצאו כי היא הייתה נמוכה פי 8 מהממוצע בבורסת לונדון בה היא נסחרה.

בנוסף, ביצע פרופ’ בלס הערכת שווי לאמבלייז במטרה לקבוע מהו השווי ההוגן שלה בהתאם לשיטת השווי הנכסי הנקי (NAV), הנהוגה בהערכות שווי של חברות אחזקה, וכן בשיטת היוון זרמי מזומנים (DCF). התוצאה על פי כל אחת מהשיטות הייתה שהמחיר למניה ששולם לשני ולפורטיסימו היה נמוך מהשווי ההוגן.לבסוף הראו כלכלני ERCG כי גם תחת ההנחה שהשווי ההוגן של אמבלייז היה שווה לשווי השוק שלה, הנתונים מלמדים כי הפרמיה בפועל עומדת על 6% בלבד.

בעקבות הגשתה של חוות הדעת לבית המשפט, הודיע עורך דינו של המבקש כי הוא מושך את חוות הדעת הכלכלית מטעמו ואישר כי מקובלות עליו המתודולוגיות לפיהן ערך פרופ’ בלס את חוות הדעת והתוצאה המספרית אליה הגיע.

השופטת דניה קרת-מאיר כתבה בפסק הדין: “לאור זאת מצויה בפני בית המשפט חוות דעתו החד משמעית של בלס. בכך נשמט למעשה הבסיס לבקשת האישור לגביה טען, כאמור, המבקש כי לב ליבה הוא התמורה…. המופרזת על חשבון בעלי המניות האחרים של החברה”.

 

בהכנת חוות הדעת הכלכלית מטעם ERCG סייעו מיכאל תואתי, חזי כהן ואסף קוט.