תקשורת

בניית תכניות עסקיות במיזמים שונים.

הערכות שווי של פעילות תקשורתית.

בדיקות כדאיות כלכלית של עסקות מיזוג.

תמחורי שימוש בתשתיות שונות.

ניתוח כלכלי של תכניות הזרמות.

אומדן עלויות ושיעורי התייעלות.