שוק ההון, ניירות ערך ומימון


יעילות של שוק ההון, תמחור אופציות ואמידת נזק, תוך שימוש במחקרי אירוע.

אומדן מחיר ההון והתשואה הנדרשת.

סבירות של החלטות הנוגעות לגיוס כספים.

הנפקות והצעות רכש.

הקצאת מניות המאופיינות בזכויות שונות.

אמות מידה כלכליות לבחינת ביצועים של מנהלי כספים.