הערכות שווי

שימוש בשיטות הערכה מתקדמות בהתאם לנסיבות.

תמחור של סחירות ושליטה.

הערכות שווי של מוסדות פיננסיים באמצעות כלים אקטואריים.

תמחור זכויות חוזיות.

השפעת התקינה החשבונאית.

תכנון וליווי מכרזים.

הערכות שווי